turbe_grafik

Fatih, Eyüp, Üsküdar ve Beyoğlu İlçeleri Türbe, Hazire ve Kabir Yerlerine Yönelik Araştırma, Tanıtım, Web Sitesi ve Yayın Hazırlanması, İBB (2016)

Proje, İstanbul genelinde Osmanlı toplumunun kültürel zenginliğini ifade eden en değerli unsurlardan biri olan türbe, hazire ve kabir yerlerine ilişkin envanter çalışmasını kapsamaktadır.

Bu kapsamda türbe, hazire ve kabir yerlerinin mevcut durumlarının tespitlerinin yapılması, adres, mülkiyet vb. bilgi ve verilerinin etüt edilerek güncellenmesi, mevcut veriler ile konuya ilişkin kurum ve kuruluşların arşivlerinde bulunan yazılı ve görsel bilgilerin sayısal ortamda birleştirilerek bir envanter listesinin oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca kültürel miras konusunda kamunun bilinç ve farkındalığının arttırılması için hazırlanacak çalışmalar yayın haline getirilerek sunulacaktır.

 

2016-01-23 17_17_52-yarimadaharitasi.jpg - Windows Fotoğraf Görüntüleyicisi
2016-01-23-17_17_52-yarimadaharitasi.jpg-Windows-Fotoğraf-Görüntüleyicisi

İstanbul Kültürel Mirası Koruma Stratejileri ve UNESCO Dünya Miras Alanları Sosyal Araştırması, İBB, BİMTAŞ (2015-2016)

İBB, Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü, BİMTAŞ ve Şehir Araştırmaları Merkezi’nin ortaklaşa yürüttüğü bu proje, İstanbul’un genelini bütüncül bir koruma anlayışı içinde ele almakla birlikte, tarihi merkezleri korumak üzere hazırlanmıştır. Belirlediği çalışma sahalarını sosyo-ekonomik açıdan incelemek, değerlendirmek ve elde ettiği sonuçlara göre çalıştığı sahalara çözüm önerileri sunmayı amaçlayan bu proje için, İstanbul’un Fatih, Üsküdar, Eyüp ve Beyoğlu ilçeleri çalışma sahası olarak belirlenmiştir. Ayrıca projenin ileriki safhalarında İstanbul’daki UNESCO Dünya Miras Alanları listesinde yer alan Süleymaniye, Zeyrek, Sultanahmet ve Karasuları daha detaylı olarak ele alınacaktır.

Projenin ilerleyişi açısından öncelikle stratejik amaç, vizyon, misyon ve diğer hedefler belirlenecektir. İkinci aşamada ise İstanbul’un tarihi süreçleri göz önünde bulundurularak genel bir çerçevede İstanbul’un mekânsal gelişimi incelenecek ve kültürel miras hakkında dünya örnekleri İspanya ve İtalya odaklı olmak üzere ele alınacaktır. Projenin yöntemi olarak anket, mülakat, odak grup ve kümeleme analizi gibi farklı araştırma yöntemleri tercih edilirken, bunların yanı sıra çalışma kapsamında kültür mirası hakkında 1’er gün süreli olmak üzere çalıştaylar düzenlenecek, bu çalıştaylar sunulan bildirilerin bir kitap olarak raporlanmasıyla sonlandırılacaktır.

Çalışma boyunca dikkat edilecek bazı önemli hususlar projenin insan odaklı olarak sürdürülebilmesi, koruma stratejilerine uygun hareket edilecek olması, kültürel kimliklere hassasiyet gösterilmesi, yaşam kalitesini ve algılanabilirliği yükseltecek yöntem ve önerilerin kullanılacak olmasıdır. Çalışma boyunca yürütülen tüm süreçler proje ekibi tarafından aşama aşama raporlanırken, proje sonunda elde edilen bilgiler ışığında sonuçlar değerlendirilerek Dünya Miras Alanları’nın sorunları hakkında çözüm önerileri sunulacaktır.

 

 

1501_1550_nufus_tur1

Osmanlı Şehirleri (1450-1700) Tipolojileri ve Atlası: TÜBİTAK desteği ile, (2014-2016)

Bu projenin amacı Osmanlı şehirleri için karşılaştırmalı tarih çalışmalarına imkan tanıyacak bir zemin oluşturmaktır. Başka bir ifade ile farklı dönemlerde farklı coğrafyalarda yer alan şehirlerin ortak, ayrışan ya da özgün özelliklerini ortaya koyarak kendi aralarında ya da diğer dünya şehirleri ile Osmanlı şehirlerini karşılaştırmalı çalışmayı mümkün hale getirecek tipolojileri (aynı özellikleri gösteren şehir gruplarını) keşfetmek ve mevcut literatürün bir envanterini çıkartıp değerlendirmektir. Osmanlı şehirleri hakkında varolan verileri çeşitli dönemleri dikkate alarak mukayeseli bir şekilde CBS teknikleri ile haritalar üzerinde göstermek ve bir Osmanlı şehirler atlası oluşturmaktır.

Proje Direktörü: Yunus Uğur 

mekansal

Mekânsal Örgütlenmenin Kentsel Büyüme ve Perakende Performansı Üzerindeki Etkileri:
İstanbul ve Ankara’nın Mekânsal Ağlarından Bulgular:TÜBİTAK desteği ile, (2014-2016)

Ankara gecekondulaşma, hızlı kentleşme, kentsel yayılma ve dönüşüm gibi birçok değişim süreci geçirmiştir. Özellikle son yıllardaki ekonomi politikaları ve yerel/merkezi yönetim müdahaleleriyle kentin arazi kullanımı oldukça değişmiştir. Kentte büyük ölçekli, karma kullanım içeren inşaat projeleri ve toplu konut yatırımları hızla artmıştır. Bu proje ve yatırımlar kentin önemli arazi kullanımlarına etki etmekte ve kentlinin günlük davranışını da değiştirmektedir. Örneğin, Ankara’nın kent merkezi önce Ulus, Kızılay, Kavaklıdere ve GaziOsmanPaşa aksında gelişmiş, son yıllarda ise bahsedilen büyük ölçekli yatırımlar ve yer değiştiren kamu alanları ile Ankara’nın güneybatı aksında, Söğütözü-Çukurambar yönünde büyümüştür. Bu büyüme diğer arazi kullanımlarına da etkilemektedir. Kentsel değişim ve dönüşüme en hızlı cevap veren ve konumlarını değiştiren kentsel birimler ticaret birimleridir. Bu çalışmada da, Ankara’daki kentsel değişim/dönüşüm süreci, ticaret birimlerinin mekansal dağılımı ve değişimi üzerinden sorgulanacaktır. 2013 yılı itibariyle Ankara Ticaret Odası’na kayıtlı tüm aktif firmaları içeren kapsamlı bir veritabanı oluşturulmuştur. Bu firmaların tip ve açılış yıllarına göre mekansal dağılımı analiz edilmiştir. Böylece, Ankara’nın özellikle 2000 yılından sonra geçirmiş olduğu süreçlerin etkileri ticaret birimlerinin mekansal dağılımı ve değişimi üzerinden incelenmektedir. Böylece, kentsel planlama ve politikaların kentsel büyümeye etkisi anlaşılabilir.

Gazi Üniversitesi işbirliği ile, Araştırmacı: Eda Yücesoy

sözlü tarih

Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekânsal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi, Çok Kültürlü ve Çok Mekânlı İstanbul için Sözlü Tarih Modeli (BİSAV ile ortak proje), İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği ile, (2015-2016)

Türkiye’de 1980’li yıllardan başlayarak gittikçe yaygınlaşan ve bugün sayısı binlere ulaşan sözlü tarih çalışmalarına kolay erişebilmek için bir veritabanı oluşturarak bunu yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren akademisyenlerin, öğrencilerin, bireysel araştırmacıların kullanımına sunmak; gelecek yıllarda yapılacak çalışmalara model oluşturabilecek sözlü tarih uygulamaları gerçekleştirmek; bilimsel çalışmalarla yerel, bölgesel ve ulusal tanınırlığı artırma hedefi olan kişilere yenilikçi eğitim faaliyeti sunarak sözlü tarih alanında nitelikli sonuçlar elde etmek amacıyla Bilim ve Sanat Vakfı tarafından Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi hazırlanmıştır. Mali desteği İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan sağlanan projenin yürütülmesinde İstanbul Şehir Üniversitesi’nin akademik birikim ve deneyimlerinden faydalanılmaktadır.

Bu kapsamda,

  • İstanbul ölçeğinde bugüne kadar yapılmış sözlü tarih çalışmalarını tespit etmek;
  • Bilimsel çalışmalarda kullanılabilir, güvenilir, kapsamlı, tasnifli bir başvuru kaynağı oluşturmak;
  • Projeyle, sözlü tarih araştırmaları veritabanını hayata geçirmek ve bu veritabanının paylaşıldığı interaktif, yenilenebilir bir web sitesi kurmak;
  • İstanbul’un mekansal ve kültürel çeşitliliğini yansıtan en az 30 isimle sözlü tarih görüşmeleri gerçekleştirmek; böylece İstanbul’da veya Türkiye sınırları içinde gerçekleştirilmek istenen çalışmalara görüşme, görüntü, ses, kayıt ve depolama konularında yöntem ve süreç modeli sunmak;
  • Hem projede görev alacak personele hem de bu alanda faaliyet göstermek isteyen kişilere, yapılan işin bilimsel, güvenilir, anlaşılabilir ve diğer alanlarda kullanılabilir olması için alanın uzmanları tarafından teorik ve pratik eğitim vermek;
  • Yapılan çalışmalar neticesinde yazılı, görsel ve işitsel materyallerin bulunduğu kapsamlı bir kütüphane oluşturarak burayı müteakip çalışmalar için bir merkez haline getirmek hedeflenmektedir.

Daha detaylı bilgi için bkz. http://www.sozlutarih.org.tr/

Türkiye Kent Göçleri

Türkiye İç Göç Çalışmalarında Yeni Bir Evreye Doğru: 1985-1990, 1995-2000 Göç Akımları ve Göçmen Profilleri

Bu proje iç göç araştırmalarının toplum bilim çalışmaları alanında Türkiye’de ve dünyada önem ve öncelik yitirdiği bir dönemde iç göç sürecini nitelik farklılaşmasına duyarlı sayısal boyutlarla ele almayı amaçlayan bir proje olarak tasarlandı.Dönemin araştırma öncelikleriyle uyumlu olmasa da proje ; kuramsal çerçevesi ( bakış açısı), uygulanan izleme temsil yöntemi (metodoloji) ve daha önce değerlendirilmemiş veri kaynaklarının kullanılmış olması açılarından konvansiyonel yaklaşımlardan ayrılır.

Global Migration

Global Ölçekte Göç Akış ve Dinamikleri: 1960-2000”, ŞAM (Şehir Araştırmaları Merkezi) tarafından desteklenmiştir.

tamam2

Komşularımız Nereden Gelmiş? Nereye Giderler ?

Prof. Dr. Murat Güvenç tarafından hazırlanmış olan proje, benzer ya da farklı sosyal gruplardan kişilerin kabullenilmiş mekansal biraradalıklarına dayanan komşuluk ilişkilerinin ve bu ilişkilerin yeniden organizasyonuna yön veren dinamiklerin, kentin toplumsal coğrafyasını nasıl şekillendirdiğine dair bir analiz ortaya koyuyor. Genellikle bir fiziksel yapı olarak tahayyül ettiğimiz kentin arkasındaki görünmez dinamiklere dair karmaşık verileri herkesin anlayabileceği bir dile tercüme eden çalışma, kentin bildiğimizden daha kompleks bir bütün olduğuna dair bir kavrayış geliştirebilmemizin önünü açıyor.

Birinci Tasarım Bienali, İstanbul, 13.10-12.12.2012, İstanbul Modern 

devameden2

İstanbul İşyerleri 1900-2011: Metropoliten Merkezi İş Alanı Yapı ve Bileşiminde Değişim ve Süreklilik, Tübitak tarafından desteklenmiştir.

Bu çalışma, 20. yüzyıl İstanbul ticaret coğrafyasına yeni bir yaklaşım ve yöntemle bakarak kentin iktisadi yapısının yapıtaşlarını oluşturan, bugüne kadar belgelenmemiş yada kısmen gün ışığına çıkmış ekonomik ve mekansal dönüşüm ve sürekliliği oluşturan sektörel birliktelikleri, yıllar içinde kaymalar olarak tarif edilen ekonomik ve mekansal farklılaşmayı ayrıntılı bir biçimde araştırmayı, iktisadi ve mekansal dönüşüm süreçlerini, bu süreçleri oluşturan politika, eylem ve araçlarla beraber izleyerek tanımlamayı amaçlamıştır. İlişkisel yaklaşımla dört historiografik dönemde, İstanbul Merkezi İş Alanı ticaret peyzajının özellikleri, faaliyet bileşimleri, değişim ve dönüşüm mekansal kalıpları ile bunların kentin şekillenmesinde yaptığı etki incelenmiştir.

2008_YAS_T

Demographic, Socio-economic and Spatial Development of Greater Bursa, 1990-2010 Bursa Metropolitan Development Plan 2030, funded by Greater Bursa Municipality (April September 2011)