VİZYON

Şehir Araştırmaları Merkezi (ŞAM); toplumsal, ekonomik ve kültürel oluşumları çeşitli kentsel ölçekler ortamında yaygın ve derinlemesine inceleyerek toplumsal yaşamın keşfedilmemiş örüntülerini ortaya çıkarmayı ve bu yolla şehir tarihi, şehir sosyolojisi, şehir yönetimi ve şehir ekolojisi alanlarına ampirik ve kuramsal katkı yapmayı amaçlar.  ŞAM, yürüttüğü kapsamlı şehir çalışmaları ve akademik şehir tarihi araştırmalarının yanı sıra, yerel yönetimlerdeki şehir planlama faaliyetlerine danışmanlık ve raporlama hizmetleri sunmaktadır. Farklı disiplinlerden gelen araştırmacı kadrosu ile niceliksel ve niteliksel araştırma tekniklerinde uzmanlaşan ŞAM, özellikle İstanbul’un toplumsal, ekonomik, tarihî ve mekânsal dönüşümüne odaklanmakta, ayrıca demografi, Osmanlı şehirleri, şehir coğrafyası, kültürel miras, kentsel dönüşüm, göç ve mekânsal ilişkiler gibi konular hakkında araştırmalara devam etmektedir.

ŞAM, büyük ölçekli veritabanları (Başbakanlık Osmanlı Arşivi kayıtları, Türkiye İstatistik Kurumu nüfus, demografi, sosyo-ekonomik verileri, İstanbul Ticaret Odası sicil kayıtları vb.) ile yeni geliştirilen tasnif, katmanlaştırma, örüntü tanıma yöntemleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) arasında ilişki kurarak Türkiye’de ender olan bir araştırma süreci yürütmektedir. Bu anlamda şehir araştırmalarının disiplinlerarası yapısı; merkezin kadrosu, İstanbul ve Türkiye Şehirlerine ait yazılı ve görsel arşivi, kavramsal yaklaşımları ve yöntemleriyle desteklenmektedir. ŞAM özgün araştırma yaklaşımı ile akademik paydaşların yanı sıra, TÜBİTAK, İSTKA, AB, belediyeler/yerel yönetimler, STK’lar ve özel sektör ile ortak projeler yürütmekte; sonuçlandırdığı ve hâlihazırdaki projeleri ile “araştırma” ve “uygulama” arasında bir köprü vazifesi görmektedir.

Şehir Araştırmaları Merkezi üç ana temaya odaklanır:

-Şehir Tarihi (Osmanlı Şehirleri ve İstanbul )
Şehir kültürel mirası çalışmaları
Şehirlerin ortaya çıkışı, gelişimi ve dönüşümü
Şehirlerin ekonomik ve sosyal açıdan incelenmesi ve tasviri
Araştırmalar sonucu elde edilen verilerin görselleştirilmesi

-Sosyal ve Mekânsal Değişim ve Süreklilik
Türkiye şehirleri anamerkezli olarak karşılaştırmalı şehir coğrafyaları
Küreselleşme ve küresel şehirlerin yerel anlatıları
Karşılaştırmalı şehir araştırmaları ve küresel şehir etnografyası

-Demografik Geçişler ve Göç Araştırmaları
Uluslararası (Mülteciler) ve iç göç modelleri
Sosyal entegrasyon ve ayrışma